BIERZMOWANIE 
  SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI                    CHRZEŚCIJAŃSKIEJ                Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary. Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę. Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio przygotowani do przyjęcia darów Ducha Świętego.         Młody człowiek pragnący przyjąć moc Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania powinien samodzielnie i świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu przygotowania i wyrazić ją, wobec swoich rodziców, opiekunów 
i ojca proboszcza.  
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

  • Regularne uczestniczenie we Mszach świętych niedzielnych
         (zalecana o godz. 10.30) i Mszach Św. dedykowanych dla grup

  • Uczęszczanie na lekcje katechezy w szkole

  • Udział w spotkaniach w grupie i ogólnych

  • Przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania

  • Uczestnictwo w nabożeństwach okresowych :

        - Nabożeństwo różańcowe   
        - Roraty   
        - Nabożeństwo Gorzkich Żali 
        - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej   
        - Nabożeństwo majowe 
       

  • Kandydat winien posiadać i przynosić na spotkania Pismo Święte

  • Kandydat powinien posiadać Dzienniczek/książeczkę kandydata i przynosić ją      na spotkania, Msze Święte, Nabożeństwa itp.


               Osoby dorosłe które nie przyjęły 
    sakramentu bierzmowania, a pragną go przyjąć,
       
powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.
 
 
ŚWIADEK BIERZMOWANIA WINIEN SPEŁNIAĆ WARUNKI OKREŚLANE PRAWEM KOŚCIELNYM 

Kodeks Prawa Kanonicznego ( Kodeks Jana Pawła II z 1983) 

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.
Kan. 874 - 
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego (świadka bierzmowania) może być dopuszczony ten, kto:
1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego
.

Kreator stron www - szybka strona internetowa