10 ZASAD MINISTRANTA 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość. 
9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10.Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.
Kreator stron www - szybka strona internetowa